Adorační den - 16. 11. 2016

Nejsvětější svátost
14. listopad 2016

Dne 16. listopadu 2016 se uskuteční v naší farnosti adorační den. Výstav Nejsvětější svátostí bude v kostele sv. Josefa v Halenkovicích. Ukončení adorace bude v 17:30 h, následuje mše svatá.

V Olomoucké arcidiecézi je zavedena podoba tzv. eucharistických dnů, to znamená, že se jednotlivé farnosti po dnech střídají a každý den je eucharistická adorace v jiné farnosti.

Z důvodu zajištění celodenní adorace, prosíme zájemce, aby se zapsali v kostele do časového pořadí!

Eucharistická adorace je jedním z projevů úcty ke svátostnému Kristu, přítomnému v proměněné sv. Hostii umístěné do monstrance. Adorace, nebo-li klanění, má v katolické církvi velkou a dlouhou tradici. Pravoslavná církev a protestantské církve adoraci nemají.

Adorace probíhá zpravidla v kostele nebo v adorační kapli. Proměněná hostie je umístěna do mostrance a vystavena do středu oltáře k úctě věřících. Dle místních zvyklostí může mít různou podobu a délku. Začíná modlitbou kněze a končí udělením tzv. svátostného požehnání, kdy kněz monstrancí požehná věřícím a uloží Nejsvětější svátost (monstrancí) zpět do svatostánku.