C.MEZ.4 Jeremiáš.Poslání proroka

 • Prorok Jeremiáš působil v Jeruzalémě kolem roku 587/6, kdy bylo město dobyto a zničeno včetně chrámu babylónským vojskem. Vyzýval krále a lid především k obrácení a k návratu k Bohu, povzbuzoval je k důvěře v Hospodina, nikoli k důvěře v člověka.
 • V dnešním čtení jsme slyšeli o Jeremiášovu prorockém povolání: Hospodin k němu promluvil slovy: dříve než jsem tě utvořil v lůně (tvé matky), znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z mateřského života, posvětil jsem tě. Jeremiáši, ustanovil jsem tě prorokem pro národy. Jeremiáši, mluv k nim, co ti přikážu a nelekej se jich. Jeremiáši, udělám z tebe opevněné město, železný sloup a bronzovou zeď. Jeremiáši, budou proti tobě bojovat a nepřemohou tě, neboť já Hospodin budu s tebou, abych tě vysvobodil.
 • Prorok má neohroženě hlásat slovo Hospodinovo, i kdyby byli všichni pomýlení a plní lži, i kdyby se proti němu dali do boje.
 • Prorok je ten, který nehlásá to, co se líbí lidu, ale ten, kdo hlásá slovo Boží, to co mu Hospodin přikazuje, co mu Duch svatý vnuká.
 • Prorok se nemá bát. Hospodin je s ním. Mnozí proroci za svou věrnou službu Bohu zaplatili i životem.

 

 • Dnešní evangelium pak začalo stejnou větou, kterou skončila perikopa Lukášova evangelia z minulé neděle. Ježíš promluvil v synagoze v Nazaretě a dodal –  dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli. Posluchači se divili milým slovům z jeho úst.
 • Znali Ježíše a ptali se mezi sebou – není to syn Josefův, vždyť ho přece známe od dětství? Ježíš pak tušil to, že jsou zvědaví a plní touhy po zázracích, slyšeli jistě totiž o těch mnohých, které udělal v Kafarnau u Genezaretského jezera.
 • Ježíš mluvil o tom, že žádný prorok není vítaný ve své vlasti. Připomněl, že Eliáš udělal zázrak u vdovy ze Sarepty, Elizeus uzdravil z malomocenství Námana ze Sýrie.
 • Po těch slovech se zvedli, vedli Ježíše ven z města až na sráz hory, na níž bylo vystavěno město Nazaret, aby ho srazili dolů – ti, kteří se před malou chvílí divili milým slovům z jeho úst a které zřejmě pohoršilo to, že slova o Mesiáši z proroka Izaiáše, jak jsme je slyšeli v evangeliu minulou neděli, vztáhl na sebe!!! A oni měli jinou představu Mesiáše - teologové pak mluví o kněžském mesianismu, královském mesianismu, mocenském politickém a revolučním mesianismu. Ježíš nenaplňoval jejich představy Mesiáše, protože byl Mesiášem podle Božího plánu a ne podle jejich lidských představ. Ježíš nakonec prošel jejich středem a ubíral se dál, zázrakem se zachránil před rozbouřeným davem.
 • Biblický zeměpis je zapotřebí prožít – to mně dají zapravdu všichni ti, kteří čerpají z té milosti, že mohli vykonat pouť do Svaté země. Bible, zvláště evangelia Nového zákona, dostanou pro člověka jasné kontury a barvy – slovníkem mladých 3D až 4D rozměr. V Nazaretě jsem neviděl, ale prý je možné vidět sráz hory, kde měl být od nazaretských krajanů, předčasně ukončen Ježíšův mesiášský příběh života.
 • A to místo v Nazaretě by mělo být místo rekolekcí, duchovních cvičení pro kněze a pro všechny novodobé proroky, hlasatele Božího slova. Měli by se zamyslet nad sebou: jaký jsem já - kde dělám chyby, jak hřeším, co bych mohl napravit a proč mě lidé jako Božího muže/ženu neberou, nemají rádi nebo i osnují proti mně nějaké ústrky? Co mohli vytknout prorokovi nejvyššímu, Ježíši? Nic a přesto jej chtěli zhodit z tohoto srázu za městem. Je to pouze pro to, že jsem věrný Božímu slovu? Nebo mi můžou vytýkat i mé lidské slabosti? Tady chtěli předčasně ukončit Ježíšovu kariéru, jeho život, přitom jeho dílo – hlásání Božího království bylo teprve na počátku. Nepoznali v něm Mesiáše, Zachránce, Božího Syna, Nejvyššího proroka. Proč? Že k nim mluvil pravdu? Že jim bořil falešné představy o Mesiáši? Nebo ze závisti vůči lidem od břehu Genezaretského jezera, z Kafarnaa, kde vykonal mnohé zázraky, a u nich doma, mezi krajany v Nazaretě, téměř nic?. Projekce jejich představ Mesiáše se neshodovala s tímto skutečným Prorokem. Nemáme i my vlastní představu, jak takový duchovní pastýř, muž či žena zasvěcená pro hlásání Božího slova či novodobý prorok vůbec, má vypadat? A pokud se profil takového Božího člověka neshoduje s naší představou, tak ho shodíme ze srázu či ukamenujeme?
 • Domnívám se, že lékem pak na nemilosrdné lidské představy o tom, jak má Boží prorok vypadat a co má mluvit a konat je dnešní druhé čtení, které je pro mhohé z vás spojené s nejvýznamnějším dnem Vašeho života – s dnem svatebním. Je to láska. A jaká je láska - připomeňte si definici pravé lásky v 1 Kor 13, 4-13 za domácí úkol.