P. Tomáš Káňa

C.ADV.2. Druhý začátek Lukášova evangelia. Vyrovnat cesty Pánu.

L 3,1 V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát spravoval Judsko a v Galileji vládl Herodes, jeho bratr Filip na území Itureje a Trachonitidy a Lyzanias v Abiléně,

L 3,2 za nejvyššího velekněze Annáše a Kaifáše, stalo se slovo Boží k Janovi, synu Zachariášovu, na poušti.

L 3,3 I začal Jan procházet celé okolí Jordánu a kázal: "Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpouštění hříchů",

L 3,4 jak je psáno v knize slov proroka Izaiáše: 'Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!

B. Ježíše Krista Krále. Kristus Král. Kristus Pastýř.

Pastýřský nebo královský úřad Krista. (Králové byli, jsou, spojeni se zákonodárským systémem.)

1. Soteriologický význam pastýřského úřadu Krista.

Pastýřský úřad Krista má za úkol, aby lidem, kteří kvůli hříchu zabloudili, ukázal správnou cestu k jejich nadpřirozenému konečnému cíli. Zatímco učitelský úřad Krista se obrací na rozum člověka, přičemž zvěstuje Boží pravdu, pastýřský úřad se obrací na lidskou vůli, přičemž vznáší vyšší požadavky na Boží zákon a vyžaduje poslušnost vůči Božím příkazům.

B.MEZ.32. Církevní přikázání. Patero.

První čtení dnešní neděle z 1. Knihy královské o vdově ze Sarepty, která dala na radu proroka Eliáše to poslední co měla a Bůh ji štědře odměnil a obdobně Markovo evangelium o chudé vdově, která dala almužnu do chrámové pokladnice ze svého nedostatku, všechno co měla, a Ježíš ji příkladně pochváli, nás může navést k úvaze o pateru, moderněji řečeno o pěti církevních přikázáních. Jedno z nich věřící povzbuzuje ke štědrosti vůči dobrému dílu církve, avšak s ohledem na možnosti dárců.

B.MEZ.31. Přikázání lásky. Desatero.

Dnešní první čtení z knihy Deutoronomium (Dt 6, 2-6) nám připomnělo starozákonní přikázání lásky k jedinému Bohu a v evangeliu podle Marka (Mk 12, 28b-34) Ježíš k tomuto přikázání prvnímu ze všech, milovat Boha, přidal přikázání lásky druhé, které se obrací na bližního. A pak poznamenal, že není většího přikázání nad tato dvě přikázání lásky (k Bohu a bližnímu).

B.MEZ.28. Hodové kázání

  • Od minulé neděle víme, že hláška To je kost (z mých kostí) není hospodská, ale biblická a může za to Adam. A za to, co se děje dnes může Adam, starší stárek spolu se stárkem mladším a chasou šohajů a děvčic. Pro mě je to vskutku věc nová – nevím kdy jsem viděl „naživo“ tolik krásných krojovaných lidiček všech generací.

B.MEZ.28. Boží slovo

Jednou jsem během studií v konviktu pomáhal se spolužákem Ondrou s vyklízením kostela sv. Vojtěcha v Litoměřicích, který nějaká léta sloužil jako archív. Když jsme měli při brigádě volnou chvilku, tak jsme spolu s dětmi ulice čutali do balónu na trávníku u kostela. Balón se nám ztratil, hledali jsme ho a jeden hoch vykřikl: "Tam je!" A my jsme se ptali: "Kde?" A on na to: "No támhle, u bůcha!" Bůh v jeho skloňování měl ve druhém pádu tvar bůcha a ve skutečnosti tímto bohem myslel cokoliv posvátného spojené s kostelem, v tomto případě to byl kamenný empírový náhrobek u kostela.

Stránky