Díky...

P. Bohumil Kundl
12. červenec 2018

Uplynulo již deset let, kdy byl ustanoven správcem naší farnosti otec Bohumil Kundl. Z pohledu historie neznamená však deset let žádnou dlouhou dobu. Z pohledu lidského života je to možná osmina života průměrného člověka, nechceme však omezovat Pána Boha…

Ohlédneme-li se zpět, shledáme, že byl opraven kostel – zásah proti vlhkosti – podřezání, změněn interiér díky výmalbě, neboť byly změněny barvy, započala se oprava farní budovy. Opět byla obnovena slavnost Těla a krve Páně u venkovního oltáře. Byly zavedeny sobotní adorace po prvním pátku v měsíci a adorace při mši svaté ve všední dny. Otec Bohumil zahájil tradici svěcení bylin u příležitosti slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, přijetí Mikuláše na bohoslužbě slova pro děti či slavení „dětské půlnoční mše svaté“ o Štědrém dni.

Každý čtvrtek před prvním pátkem navštěvoval nemocné, přinášel sv. přijímání, uděloval svátost smíření či svátost pomazání nemocných a dokázal je povzbuzovat na jejich nelehké životní cestě. Díky jeho neúnavné péči o duchovní život ve farnosti, přicházeli rodiče křtít své děti, které později přistoupily k prvnímu svatému přijímání. Zasloužil se o udělení svátosti biřmování v roce 2013, na které připravoval farníky. S radostí se ujal slavnosti u příležitosti 225.výročí posvěcení kostela sv. Josefa v Halenkovicích, byl účasten každoroční pouti u kapličky Na kopci o svátku Panny Marie Bolestné. Přiměl naši farnost k vděčnosti, neboť opět zavedl slavnostní mše sv. na poděkování za úrodu, a přiměl nás více si všímat potřebných, při mši svaté o misijní neděli, která nám přibližuje význam misií v dnešním světě.

To že je otec Bohumil vynikající hudebník, nebylo ukryto, ale všichni jsme měli radost z vánočních koled, které zněly pravidelně v přicházejícím podvečeru Štědrého dne z věže kostela, nebo z koncertů, které byly uskutečněny v kostele sv. Josefa, z nichž se některých sám účastnil jako hudebník.

Těžko lze vyjmenovat všechny aktivity, u jejichž zrodu stál, ale je toho hodně, čím přispěl k duchovnímu rozvoji každého farníka i celé obce. Pravidelně stanovoval pastorační program farnosti, psal příspěvky na stránky HAlenkovských FArních Novin (HAFAN), na webové stránky farnosti či do obecního zpravodaje.

1.července 2018 jsme otci Bohumilovi popřáli k jeho čtyřicátým narozeninám a také poděkovali za jeho službu v naší farnosti. Vedle přání farníků, přál i pan starosta za obec, přišly popřát i děti s paní učitelkou z mateřské školky. Kromě přání jsme také poděkovali za deset let služby otce Bohumila v naší farnosti.

8. července 2018 se s námi "náš pan farář Bohumil" rozloučil při jeho poslední mši sv. v naší farnosti. Odchází do Kroměříže k Panně Marii. Přejeme mu zdraví pro jeho službu, ochranu a pomoc Boží, stálou přímluvu Matky Boží, P. Marie. Věřím, že se shodneme všichni a můžeme mu slíbit, že se budeme snažit žít podle Desatera, podle křesťanských zásad a to pravdivě a upřímně, neboť jenom tak, může zaseté semínko vzklíčit a vyrůst. (Jiné však padlo do dobré země, a když vzešlo, přineslo stonásobnou úrodu. Lukáš 8,8.)

Otec Bohumil při loučení uvedl, že si odnáší ve svém srdci vzpomínky na dobu strávenou v naší farnosti. Pokud farníci přemýšlí, co bylo zabaleno v dárkové tašce, byla to čajová souprava neboť při pití dobrého čaje se mohou objevit vzpomínky na místo a dobu, která navždy zůstane zapsaná v naší paměti.