Fenomén Lurdy

Lurdská jeskyně
22. květen 2018

Jelikož nic není náhoda, jak říká moje přítelkyně, na dotaz zda nechci na pouť do Lurd, jsem odpověděla ANO. Teprve jak se přibližoval čas odjezdu jsem pocítila radost, že se vracím po mnoha letech "domů". Lurdy jsou fenoménem, bylo o tomto místě napsáno mnoho knih, úvah a teologických spisů. Jedno je však jisté, kdo je jednou navštíví, "pociťuje", že se k Matce Boží musí vrátit...

Zvlášť v letošním jubilejním roce, kdy uplyne 160 let od zjevení Panny Marie v Lurdech chudobnému děvčátku, čtrnáctileté Bernadettě Soubirousové. Panna Maria se zjevovala od 11. února do 16. července 1858, celkem 18 krát ve skalní jeskyni Massabielle.

Jak zdůraznil P. Rudolf Kopecký O.Melit., hlavní kaplan pouti, 24. února zvolala Panna Maria k Bernadettě celkem třikrát naléhavou žádost pro všechny lidi: POKÁNÍ! POKÁNÍ! POKÁNÍ! Přitom prosila Bernadettu, že si přeje, aby se modlila růženec za obrácení hříšníků.

Neposkvrněná Panna přišla do Lurd s naléhavým poselstvím: Aby lidstvo, které se vrhalo do ateismu, upevnila ve víře. Aby se lidé vrátili zpět k evangeliu jejího Syna. Aby nám ukázala zbraň proti odvěkému nepříteli nesmrtelných duší, Satanovi. Touto mocnou zbraní je pokání a modlitba svatého růžence.

Blahoslavená Panna nepřišla lidstvo strašit, ale zachraňovat. Cílem a obsahem jejího poselství nebyly na prvním místě zázraky. Neposkvrněná Panna přišla jako naše dobrá Matka varovat svět před nevěrou Bohu, která končí osobní záhubou. Přišla varovat před vzrůstající pýchou, která končí masovou záhubou. Přišla varovat před materialismem, který končí záhubou slabších lidí. Neposkvrněná Panna přišla slabé posilovat ve víře, nemocné uzdravovat na těle i duši, přišla naučit mocné sklánět se ke slabým, přišla oživit lásku, po níž se mají poznat ti, co následují Krista.

Přišel den D, ráno jsem nastoupila na expres spojující naše město s Prahou a letištěm. Je úžasné usednout do Boeingu 737, který vzlétne do výše 11 300 m a než se poutník vypořádá s občerstvením, po dvou hodinách letu, přistává na mezinárodním letišti Tarbes, které je vzdáleno asi 25 minut jízdy autem od Lurd. Vzpomenu-li kolik km dálnic a silnic jsme museli urazit autobusem, než jsme přijeli do tohoto místa, je létání dar, který umožňuje člověku překonávat vzdálenosti za minimum času.

Lurdy nás přivítaly deštěm a chladným počasím. Těm co se vracejí, "aby navštívili svou matku" nevnímají tolik počasí, ale jsou naplněni shledáním ze setkání. Možná se občas ptáme sami sebe, proč je Matka Boží zobrazována vždy jinak. Je vždy krásná, ale vždy jinak oblečená. Často je zobrazována ve splývavém rouchu nebo i v místním kroji. Je to vždy tatáž osoba, ale její tvář není vždy stejná. V Latinské Americe je vysvětlováno dětem, že Panna Maria je pouze jedna. Je to krásná žena a stejně jako každá jiná žena, je vždy oblečena do jiných krásných šatů...

Poutní místo Lurdy vždy důsledně odděluje místo modliteb, usebrání, tiché adorace nebo průvodů od obchodů, restaurací a ubytovacích zařízení, tedy "businessu". V celém poutním areálu není mimo svící formou samoobsluhy, nic ke koupi. Poutník si zde může nabrat vodu, která ho občerství, může strávit chvíle na neustále probíhajících bohoslužbách, adorační kaple má otevřeno od brzkého rána do půlnoci, jeskyně přijímá poutníky po celých čtyřiadvacet hodin denně. Občas jsou slyšet hlasy, jak ti lidé tam můžou pobývat v takovém prostředí, když je zde jeden krám s pouťovým zbožím vedle druhého, bary a restaurace nabízející občerstvení, mimo to je zde spousta hotelů a penzionů otvírajících své dveře přijíždějícím poutníkům. Jak se v takovém mumraji člověk může v tichosti a usebranosti věnovat modlitbě? Opak je pravdou. Vstoupíme-li branou sv. Josefa, která se nikdy nezavírá, do poutního areálu, vstupujeme do míst modliteb. I zde se může mluvit, není vyžadováno ticho - "silencium", mám však pocit, jako by se člověk zklidnil i když povídá, telefonuje, nebo posílá pozdravy prostřednictvím sms. Velké tabule informují o celodenním programu. Začíná například mší sv. v jeskyni o šesté ráno a končí uložením Nejsvětější svátosti do svatostánku v adorační kapli o půlnoci. Každý má možnost si zvolit svůj program, nikdo nemá povinnost strávit zde svůj "čas", je na každém, jak svěřený čas zde prožije a promění.

Lurdy jsou místem nadějí mnoha nemocných i těch, kteří přijíždějí, aby byly vyslyšeny jejich prosby, které jsou skrze Matku Boží předkládány Pánu Bohu. To je ten hlavní důvod, pro který jsme byli svými blízkými žádáni o modlitbu a vzpomínku.

Při sobotním obědě se ptala jedna poutnice druhé: "Kde jsi byla dopoledne?" "V jeskyni. Včera jsem hovořila s přítelkyní a ta mne požádala o modlitbu u Matky Boží, slibu se musí dostát..."

Již v době zjevení byli mnozí nevěřící přivedeni na cestu víry, například nevěřící doktor Dozus chtěl dokázat nesmyslnost těchto zjevení. Při 7. zjevení pozoroval Bernadettu zblízka. Výsledkem bylo to, co se zde stává, obrátil se k Bohu, uvěřil. Máme-li otevřená srdce, vidíme mnohá utrpení nemocných a jejich blízkých či zdravotního personálu, který doprovází své nemocné a pacienty. Z mnoha nemocných vyzařuje klid, odevzdání se a jsou daleko žehrání na svůj úděl. Jednou z pozoruhodností tohoto místa jsou koupele poutníků, zvláště nemocných v pramenu vody, který odkryla v jeskyni Bernadetta na pokyn Paní při 9. zjevení. Každý den je do vody za pomoci dobrovolníků z celého světa ponořeno mnoho desítek lidí trpících různými neduhy. Mnozí popisují tuto koupel jako "postavení se opět na nohy", přiznávají, že jejich bolesti byly na čas umenšeny, dle lékařského konzilia byli někteří uzdraveni z nevyléčitelných nemocí. Nikdy se však žádný z koupajících nenakazil nemocí, kterou trpěl ten, jenž byl ponořen před ním do vody. Pozorujete-li ty, kteří vychází z "koupele", připomínají lidi naplněné radostí a štěstím. Nikdo z nich není zachmuřený či naplněný zlobou.

To, o co žádala P. Maria Bernadettu, byly procesí a průvody. Každý den od Velikonoc do října jsou konány dva průvody. První (v 17 h) eucharistický, kdy v čele kráčí kněz s monstrancí a na závěr žehná všem nemocným a poutníkům. Kněze doprovází při žehnání dva lékaři, kteří v případě uzdravení nemocných budou toto uzdravení zkoumat a potvrdí či vyvrátí skutečnost zázračného uzdravení. Druhý průvod se koná v 21 h a je světelný. Při průvodu je nesen světelný kříž a osvětlená socha P. Marie. Při průvodu se modlí růženec v různých jazycích, dle účastníků průvodu a zpívá se Lurdská píseň. Při slovech AVE, AVE Maria jsou zvedány svíce do výše. Na ukončení procesí je uděleno všem zúčastněným požehnání.

Řekla bych, že tím nejcenějším "dárkem z poutě do Lurd", alespoň jak jsem pozorovala u spolupoutníků, je voda vyvěrající z pramene. Vodu je možno díky rozvodům nabrat na dvou místech a teče nepřetržitě z mnoha kohoutků. Každý, kdo přijde může si nabrat tolik, kolik uzná za vhodné. Pramen má kapacitu 122 400 litrů léčivé vody denně, voda je prosta minerálů. Jelikož jsme putovali letecky, množství bylo omezeno, neboť nádoby s vodou musely být uloženy do zavazadlového prostoru. Na palubě letadel je přeprava tekutin zakázána.

Lurdy jsou místem, kam putují poutníci z celého světa. My jsme se účastnili mezinárodní poutě Maltézského řádu a jeho pomocných sborů (Česká maltézská pomoc v ČR), která se koná vždy první květnový víkend. Tento řád, který vznikl v desátém století v Jeruzalémě, dodnes působí v jednotlivých státech celého světa. Uniformy členů řádu mají na rukávě vyšit název státu, v němž působí. Je tedy snadné zjistit, odkud účastníci pouti připutovali. Jednou větou z celého světa. Potkali se zde "rytíři a dámy“ z Malty, Francie, Rakouska, Německa, Itálie, Skandinávie, Kanady, USA, Austrálie, Libanonu, Hongkongu, Rumunska, Slovenska, Španělska, Nizozemska či Japonska.

Nedělní mše sv. za účasti všech těchto poutníků v Bazilice Pia X., posílila víru v univerzálnost církve, byť si mnozí nerozumíme skrze jazykovou bariéru, mše sv. je sloužena v jednotlivých částech světa stejně. Odpovídáme skrze univerzální jazyk latinu stejně, všichni jsme bratři a setry v Kristu, bez ohledu zda jsme děti, mladí, střední generace či ve věku dědečků a babiček. V uších mnohým zní: Jsme všichni jedno tělo... Nedokážu odhadnout kolik nás bylo účastných na mši sv. Bazilika pojme 27 000 lidí, snad nás bylo patnáct, ale také možná dvacet tisíc.

Pokud zde doputujete mimo první květnový víkend, jistě budete potkávat poutníky z celého světa. Je velmi zajímavý pohled na pouti cechů, jejichž členové se účastní průvodu v tradičních krojích, například lze potkat pekaře z jednotlivých provincií Itálie, jindy putují francouzští řezníci dle jednotlivých kantonů, různá bratrstva, náboženská uskupení, farnosti a školní poutě. Lze říci, že Lurdy jsou místem, kde se setkávají lidé z celého světa, aby se modlili, konali pokání a v procesích oslavovali Boha, svého Spasitele.

Díky moderním technologiím můžeme kdykoliv navštívit Lurdy, aniž bychom se vzdálili ze svého domova. Internet nám může tuto návštěvu zprostředkovat, na www.lourdes-france.org. Využijeme-li návštěvu on-line TV Lourdes, můžeme být kdykoliv přítomni v massabielské jeskyni, nebo na procesích. V měsíci květnu, který je zasvěcen Panně Marii, využijme alespoň po chvilkách tuto možnost, abychom byli Panně Marii blíž.