Ke Slavnosti sv. Josefa

Svatý Josef

19. březen 2020

Každý rok o Slavnosti Sv. Josefa Snoubence P. Marie jsme přicházeli do našeho kostela, abychom byli účastni na mši svaté, která byla obětována za muže naší farnosti. V posledních letech jsme tuto slavnost prožívali ještě intenzivněji, neboť po mši sv. následovalo na faře AGAPE. Pěkný večerní čas, který jsme společně strávili ve farním společenství. Tak tomu mělo být i letos… Už naši předkové nás poučili moudrým příslovím „Člověk míní, Pán Bůh mění…“

I v dnešní, ne příliš lehké době, bychom měli prosit Sv. Josefa, který je naším Orodovníkem o pomoc a ochranu. Abychom si připomněli Sv. Josefa, můžeme na našich stránkách odkázat na homilii ke cti tohoto svatého. Obě promluvy nám jistě pomohou uvědomit si velikost tohoto světce a jeho význam zvlášť v dnešní době.

 

Svatý Josefe, můj duchovní otče, shlédni milostivě na mne. Nauč mne žít tak, jak jsi žil Ty – pro Ježíše a Marii. Vypros mi neustálý růst v lásce. Vypros mi tu otevřenost ducha, která krášlila Tebe. A veď mne svou rukou k největšímu dni mého života – mému vstupu do nebe. Amen.

Můžeme se pomodlit modlitbu z kancionálu č. 011, dále také  Litanie ke Sv. Josefu zařazené do Novény ke Sv. Josefovi.

 

Litanie ke Sv. Josefu:

Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče,                                       smiluj se nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa,                                  smiluj se nad námi.

Bože Duchu Svatý,                                                smiluj se nad námi.

Bože v Trojici Jediný,                                             smiluj se nad námi.

 

Svatá Maria,                                                     oroduj za nás.

Svatý Josefe,                                                    oroduj za nás.

Slavný potomku Davidův,                                 oroduj za nás.

Světlo patriarchů                                              oroduj za nás.

Snoubenče Boží Rodičky,                                oroduj za nás.

Přečistý strážce svaté Rodiny,                         oroduj za nás.

Živiteli Syna Božího,                                        oroduj za nás.

Starostlivý ochránce Kristův,                           oroduj za nás.

Hlavo svaté Rodiny,                                        oroduj za nás.

Josefe nejspravedlivější,                                 oroduj za nás.

Josefe nejčistší,                                              oroduj za nás.

Josefe nejrozvážnější,                                    oroduj za nás.

Josefe nejmužnější,                                        oroduj za nás.

Josefe nejposlušnější,                                    oroduj za nás.

Josefe nejvěrnější,                                         oroduj za nás.

Zrcadlo trpělivosti,                                          oroduj za nás.

Milovníku chudoby,                                         oroduj za nás.  

Vzore pracujících,                                           oroduj za nás.

Ozdobo rodinného života,                               oroduj za nás.

Ochránce panen,                                            oroduj za nás.

Útěcho nešťastných,                                      oroduj za nás.

Naděje nemocných,                                        oroduj za nás.

Patrone umírajících,                                       oroduj za nás.

Postrachu zlých duchů,                                  oroduj za nás.

Ochránce církve,                                           oroduj za nás.

 

Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa,          smiluj se nad námi.

Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa,          smiluj se nad námi.

Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa,          smiluj se nad námi.

 

V.   Ustanovil ho pánem domu svého

O.  a správcem veškerého statku svého.             

 

Modleme se:

Bože, který jsi v nevýslovné Prozřetelnosti vybral svatého Josefa za Snoubence Panny Marie, přesvaté Rodičky svého Syna, uděl nám, prosíme, abychom si zasloužili jeho orodování v nebi, kdy ho jako svého Ochránce vzýváme na zemi. Který žiješ a kraluješ na věky věků. AMEN.

 

Prosme tedy, aby nás patron naší farnosti Sv. Josef chránil, orodoval za naši farnost a také svou přímluvou posiloval kněze naší farnosti.

Svatý Josefe, oroduj za nás...