Poselství z Amsterodamu

Panna Marie
30. duben 2019

Panna Maria jako láskyplná Matka nás nikdy nenechává samotné! A tak nám na konci druhé světové války opět přispěchala na pomoc, tentokrát v Holandsku. Dne 25. března 1945 na svátek Zvěstování Panny Marie se Panna Maria v úplné tichosti zjevila 40leté Idě Peerdemanové v jejím bytě v Amsterdamu.

V 56 zjeveních v průběhu 14 let Matka všech národů promlouvá k jednotlivým národům a lidem. Svá slova adresuje papeži, biskupům, kněžím a řeholníkům, rodinám, mužům, ženám a dětem a všem lidem dobré vůle. Jako Matka nás varuje před zkázou víry a morálky, před neštěstím a válkou. Vysvětlila, že nás chce zachránit před hrozbou velké světové katastrofy a přivést do nové doby, do časů naplněných Duchem, do doby míru. Matka všech národů nám přitom připomíná vzácnost a božskou sílu svátostí, zvláště Eucharistie.

Prosí nás především o lásku. Proto Panna Maria vede lidstvo zpět ke kříži, k vrcholu lásky, ke kříži, který je pramenem milosrdenství, středobodem stvoření.

Církev do dnešní doby uznala autenticitu patnácti „soukromých“ mariánských zjevení. Amsterodam je na 12.místě.
(Radio Vaticana 15.8.2015)

 

„PŘINES TENTO OBRAZ SVĚTU!
A TEĎ MLUVÍM NEJEN KE TVÉ ZEMI,
ALE K CELÉMU SVĚTU.
SVĚT SE CHÝLÍ KE ZKÁZE.
SVĚT POSTIHUJE JEDNA KATASTROFA ZA DRUHOU.
SVĚT EKONOMICKY A MATERIÁLNĚ UPADÁ.
VOJNY BUDOU TRVAT TAK DLOUHO,
DOKUD NEPŘIJDE POMOC OD PRAVÉHO DUCHA.
PŘIVEĎ LIDI ZPĚT KE KŘÍŽI!“
Amsterdam, poselství ze dne 15. listopadu 1951

 

Obraz ukazuje Matku všech národů, jak stojí na zeměkouli, prozářená Božím světlem vycházejícím z kříže jejího Syna Vykupitele, se kterým je nerozlučně sjednocená. Z rukou Panny Marie vychází tři paprsky: paprsek milosti, paprsek vykoupení a paprsek pokoje. Zprostředkovává je všem, kteří ji jako Přímluvkyni o to prosí. Stádo ovcí okolo zeměkoule symbolizuje národy celého světa, které nenajdou pokoj, dokud nepohlédnou na kříž, středobod tohoto světa.

 

TITUL - Žena, Matka všech národů

1. Už na prvních stránkách knihy Genesis čteme o ŽENĚ, která v jednotě se svým Synem rozdrtí hadovi hlavu:

Nepřátelství ustanovuji mezi tebou a ženou, mezi tvým a jejím potomstvem, ono ti rozdrtí hlavu a ty mu zraníš patu. (Gn 3,15)

Katolická biblická věda nikdy neváhala ztotožňovat s touto ŽENOU Pannu Marii, která sjednocená se svým Synem porazí satana. I v Amsterdamu na to Panna Maria poukazuje:

Já jsem svou nohou pošlapala hada. Byla jsem sjednocena se Synem, jako jsem s ním sjednocena stále. (15. srpna 1951) Tak jak je to předpovězeno, ona přemůže satana. Ona postaví své nohy na satanovu hlavu. (31. května 1955)

2. Na svatbě v Káně se setkáváme s ŽENOU orodující a zprostředkující milosti:

Ježíš jí odpověděl: Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla moje hodina. Jeho matka řekla služebníkům: „Udělejte všechno, co vám řekne.“ (Jan 2,4)

Ježíš tu neoslovuje svou Matku pojmenováním ŽENO proto, aby se od ní distancoval ve smyslu tvrdého odmítnutí, ale aby jí připomněl její univerzální mateřské povolání.

V Amsterdamu poukazuje Panna Maria vědomě na Kánu, aby na jedné straně popsala svůj dokonale harmonický vztah se Synem a aby na druhé straně ukázala, že Ježíš ve skutečnosti chce, aby ona jako ŽENA vyprosila zázrak: Nebyl to též sám Pán Ježíš Kristus, který čekal se svým velkým zázrakem..., a nyní hovoří Žena potichu a s důrazem, proměnění vody ve víno, dokud se nepřimluvila jeho Matka? Chtěl vykonat zázrak, ale čekal, dokud se nepřimluvila jeho Matka. Rozumíš tomu?… Tato myšlenka jim pomůže pochopit vztah Ženy k jejich Pánu. (31. května 1956)

3. Janovo evangelium nám také popisuje spoluvykupující ŽENU na Kalvárii (38):

Když Ježíš uviděl matku a u ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: „Ženo, hle tvůj syn!“ (Jan 19,26)

Už v čase prvního zjevení se Panna Maria představila krásným biblickým titulem „Žena“.

Více než 150krát používá v poselstvích tento nový titul:

Já jsem Žena, Maria, Matka všech národů. Můžeš říkat: ŽENA VŠECH NÁRODŮ anebo MATKA VŠECH NÁRODŮ. (11. února 1951)

Proč ŽENA všech národů? Abychom hlouběji pochopili, proč se Panna Maria nyní zjevuje s titulem ŽENA, musíme pochopitelně otevřít Písmo svaté, protože jen v něm se nám odhaluje slovo žena ve svém plném významu.

Jako ŽENA je tedy Panna Maria označována vždy tehdy, když jde o její univerzální mateřské poslání pro všechny lidi všech dob.

Vždyť ona nám připomíná: Lidstvo je svěřeno Matce. (15. srpna 1951) Pokud jde o tento titul, Matka všech národů dala mnoho příslibů plných útěchy: Pod tímto titulem zachrání svět. (20. března 1953) Tak jak je to předpovězeno, ona přemůže satana. Ona postaví své nohy na satanovu hlavu. (31. května 1955) Matka všech národů bude smět přinést světu mír. Ale musíte ji o to pod tímto titulem prosit. (11. října 1953)

Ona je opravdu Matkou všech národů, kmenů a ras, bez ohledu na jejich víru a vyznání. Ona miluje všechny své děti, i ty, které její mateřskou lásku ještě neznají, a především ty, které o ní nechtějí nic vědět.

Bude to tedy MATKA VŠECH NÁRODŮ, která nám bude moci vyprosit a darovat celosvětový trvalý mír, pravý ekumenismus a jednotu v Duchu svatém.

K vyprošení trvalého světového míru, této jednoty v Duchu svatém, zjevila Panna Maria svou MODLITBU, o které mluvila již ve svém prvním poselství. Ale vizionářce ji nadiktovala teprve o šest týdnů později, 11. února 1951, na svátek Panny Marie Lurdské.

 

PANE JEŽÍŠI KRISTE,

SYNU OTCE,

SEŠLI NYNÍ NA ZEM SVÉHO DUCHA.

DEJ, AŤ DUCH SVATÝ PŘEBÝVÁ

V SRDCÍCH VŠECH NÁRODŮ,

ABY BYLY UCHRÁNĚNY

OD ZKÁZY, NEŠTĚSTÍ A VÁLKY.

KÉŽ JE MATKA VŠECH NÁRODŮ,

KTERÁ BYLA KDYSI MARIÍ,

NAŠÍ PŘÍMLUVKYNÍ.

AMEN

 

A Žena v poselství pokračovala: Dítě, tato modlitba je tak jednoduchá a krátká, že se ji může pomodlit každý ve svém jazyku, před svým vlastním křížem. A ti, kteří nemají kříž, se ji mohou modlit ve svém srdci.

V souvislosti se svou modlitbou nám Panna Maria řekla něco, co je pro nás všechny velmi významné. Vyslechněme si její slova: Proste ji (Matku všech národů), aby odvrátila všechny katastrofy! Proste ji, aby z tohoto světa vyhnala zkaženost! Ze zkaženosti pochází neštěstí. Ze zkaženosti pocházejí války. Mou modlitbou máte prosit, aby se tomu všemu ve světě zabránilo. Vy nevíte, jak mocná a jak významná je tato modlitba u Boha. (31. května 1955)

Ale i nás, milí přátelé se týká výzva Matky všech národů ke spolupráci:

A nyní hovořím k těm, kteří chtějí vidět zázrak. Tak jim tedy říkám: Pusťte se s velkým nadšením a horlivostí do tohoto díla spásy a pokoje a uvidíte zázrak! (1. dubna 1951) Podílejte se na něm všemi svými prostředky a starejte se o šíření každý svým vlastním způsobem! (15. června 1952) Tato akce se netýká jedné země, tato akce je pro všechny národy. (11. října 1953) Všichni na to mají právo. Ujišťuji tě, že svět se změní. (29. dubna 1951) Šíření se má uskutečnit prostřednictvím klášterů. (82) (20. března 1953) Má se šířit v kostelech a moderními prostředky... (31. prosince 1951) Tak bude Matka všech národů přinesena světu, z města do města, ze země do země. Tato jednoduchá modlitba vytvoří jediné společenství.(17. února 1952)

Tak jako sněhové vločky poletují světem a v silné vrstvě pokrývají zem, tak se i modlitba a obraz rozšíří po celém světě  a proniknou do srdcí všech národů. Tak jako se sníh rozpouští a vsakuje do země, stejně tak přijde ovoce, Duch, do srdcí všech těch lidí, kteří se budou každý den modlit tuto modlitbu. (1. dubna 1951)