Pozdrav k Velikonocům 2020

Arcibiskup Jan
7. duben 2020

Drazí bratři a sestry,
dnes, kdy píši tyto řádky, nevím, jak se bude situace vyvíjet, jestli budeme
slavit Velikonoce společně a bude se číst můj pozdrav. V tyto mimořádné
dny se situace rychle mění a my jsme odkázáni spíše na rychlé vzkazy prostřednictvím
e-mailu. Těším se na chvíli, kdy Vás budu zvát ke společnému
děkování Bohu.
Dnes prosím: Vezměme tuto situaci tak, že nás rozšířenou nemocí zastavil
sám Bůh, a ptejme se, co nám tím chce říci. Zastavil naši činnost a vnutil nám
pracovní klid k soukromým duchovním cvičením a samotu, abychom si udělali
čas na Boha a vychutnali si jeho přítomnost.
Už ve Starém zákoně řekl Hospodin lidem mnohokrát, že nestojí o jejich dary,
ale že chce je samotné. Dnes zastavil naši činnost a my těžko neseme například
zákazy veřejných bohoslužeb. Chybí nám svátosti. Nechce nám tím Bůh říct, že od
nás chce, abychom přestali s pouhým zvykem či plněním povinností? Abychom,
až to bude možné, chodili na bohoslužby daleko častěji? Abychom přestali žít
pro sebe a podle sebe, že od nás čeká úplné darování sebe Bohu? To nepřeháním.
Darování se Bohu není jen pro kněze a řeholnice. Jde o odpověď pokřtěných na
jeho dar nám. On za nás už přece život dal, když zemřel na kříži!
Co znamená vzdát se sebe? Nemá Bůh právo chtít, abychom se svobodně
zřekli svých názorů a postojů, kritik a hádání, a pokorně přijali Boží slovo do
našich skutků ve vší jeho náročnosti a sjednocování se v lásce s těmi, které pověřil,
aby mohl být novým způsobem přítomen mezi námi? Zakusíme-li přítomnost
Zmrtvýchvstalého uprostřed nás, když budeme v jeho jménu – v jeho
lásce, prožijeme pravé Velikonoce a vítězný Kristus se dá poznat i mnoha lidem
kolem nás.
Současná situace ukazuje, jak svět bez lásky snadno propadá strachu, který
se šíří jako pandemie a ochromuje život. Mysleme na biblické: Láska zahání
strach. Otevírat se Bohu a nechat Boha milovat skrze nás je nejjistější cestou
k vítězství nad strachem z nemoci i ze smrti samotné. Jestli se víra projevuje
láskou, pak skutky lásky posilují velikonoční víru. Čím štědřejší budeme ve
skutcích lásky, tím víc vyrosteme ve víře.
Každému z Vás přeji pravou velikonoční radost, která vyrostla z Kristova
vítězství i v nás samých a všem ze srdce žehnám.
arcibiskup Jan