Prázdné místo...

kostel sv. Josefa
3. červenec 2020

Nejsem si jista, zda si někdo pamatuje, že se před 63 lety objevil v kostele nový farník. Byl to pan Rudolf Pospíšil, manžel paní Libuše Pospíšilové, rozené Pavelkové. Je těžké říci, zda šedesát tři let společného života je dlouhá doba, nebo ne. Jedno je ale jisté, prožili společně radostné okamžiky, ale také těžké období nemoci a starosti. Byl kamarádský a pokud to bylo alespoň trochu možné, pomáhal příbuzným, na pracovišti, sousedům ale také všem, kteří přišli s prosbou o radu či pomoc.

Křesťanství není naše soukromá věc, je-li naším přítelem a pánem P. Ježíš, projevuje se nutně navenek. Narážíme na různé životní styly, postoje a je to pro ostatní nevysvětlitelné. Pan Rudolf tak žil a všichni v jeho okolí znali jeho pevné postoje a zásady. Odpověděl by stejně jako Jeremiáš, Hospodin mne přemlouval a já se dal přemluvit. Důvěřoval Hospodinu ve všem všudy. Každý, kdo vykročí za Hospodinem, zakusí strach. Ve křtu byl však pomazán a strach nás varuje před nebezpečím. Opakem strachu je důvěra v Hospodina, který nás vede a jediným lékem je Ježíš Kristus.

Evangelium není pro každého, má svoji cenu, cenu našeho života, kterou jsme dali při křtu. Tuto cenu opakujeme vždy při eucharistii, vždy když jdeme ke sv. zpovědi, vždy když přijímáme jakékoli svátosti. Znovu svůj život odevzdáváme Bohu, což vyplývá z našeho všeobecného kněžství, které jsme přijali při křtu. Pohřeb člověka je ukončením jeho pozemského života. Je počátkem nového života. Je to nová reálná kvalita života, pro nás křesťany, která je nesrovnatelná s tím, co prožíváme na zemi.

Pro klid v rodině, v práci nemáme nikdy zapřít Krista. Je nutno hierarchicky uspořádat své životní hodnoty. V křesťanství jsou důležité city, ale také rozum a vůle. Je nutné pochopit proč jsem křesťan. Jsme na zemi, abychom Boha poznali, milovali a sloužili mu.  A to pan Rudolf činil! Jako dobrodinec našeho kostela se podílel na jeho opravě, na montáži lavic, vyrobil kovové mříže, pracoval při opravě fary a údržbě farní zahrady. Nikdy neodmítl prosbu starších a nemocných farníků o dovoz a odvoz na bohoslužby.

Láska k Bohu očišťuje naši pozemskou lásku, povznáší a zušlechťuje. Náš vztah k Bohu je důvěrný jako vztah otce a syna. Je to vztah sounáležitosti, souznění, existenciální sounáležitosti a nezměrné důvěry. Přijetím křtu nás Bůh učinil odpovědnými za lidi, kteří jej hledají, kteří potřebují Boží záchranu, potřebují bližního a tím pan Rudolf Pospíšil byl. Díky Vám za všechno, čím jste nás obdaroval.