Galerie kněží 1784 - 1878

kostel sv. Josefa 1932

1. kněz - br. Robert Filip Hutula

Roku 1784 byl jmenován farářem pro nově vzniklou farnost Halenkovice br. Robert Filip Hutula. Narodil se r. 1749 ve Veselí nad Moravou, svou řeholní profesi složil r. 1776. Po osmi letech života v řádu, tedy r. 1784, byl nejdříve kaplanem v Mokrých Lazích a pak "presentován" do Halenkovic, kde nemaje kostela, bydlí ve Spytihněvi a je tam kaplanem.

Tento první halenkovický kněz tedy měl péči i o farníky ze Spytihněvi, ale nevíme konkrétně jak probíhala, neboť v obci od r. 1755 stojí na Kopci jen kaple P. Marie Sedmibolestné, dokončená za purkmistra Jana Juřeny a fojta Rožnovského... O dalších osudech tohoto kněze zatím více známo není.

Antonín Thiel (1754 – 1802)

Místní kostel sv. Josefa byl dostavěn a vysvěcen r. 1789. Jako prvofarář - Erstpfarrer in Allenkowitz - (tak je zapsán v úmrtní knize) - byl jmenován Antonín THIEL (1754 – 1802). Narodil se 9. 12. 1754 v Suchdole na Moravě. Po studiích v Olomouci jej vysvětil arcibiskup Colloredo, kníže, 19. 12. 1778. Od roku 1778 do 1789 působil jako kaplan v Napajedlích. Od 29.3.1789 byl ustaven farářem v Halenkovicích, kde byl toho dne vysvěcen napajedelským děkanem Janem Papežem nový kostel. "Povlatilo" s ostatky sv. Bonosce a Simplicii posvětil už 7. 11. 1788 Karel Godefrieden z Rosenthalu, olomoucký světící biskup.

Nový kněz měl jistě mnoho práce se zařizováním vybavení nového kostela. Ten měl uvnitř kamennou podlahu a rovný palachový strop. Střecha kostela byla pokryta šindelem. V kostele byl jen hlavní oltář s obrazem sv. Josefa (tento obraz je nyní podruhé restaurován, poprvé 17. 1. 1927) a kazatelna, která měla vstup ze sakristie.

Otec Antonín chtěl k liturgii mít též varhany. Ty byly zhotoveny Františkem Šindlerem a předány do užívání r. 1793. Starosti se zařizováním kostela, t.zn. i další vybavení jako lavice, liturgické předměty, prádlo a bohoslužebná roucha, ale především péče o duchovní povznesení farnosti, kněze asi dosti zmáhaly. Poprvé byl raněn mrtvicí 27. 11. 1801, podruhé 2. 1. 1802, kdy ve věku 48 let zemřel. Před smrtí jej zaopatřil Franz Stacha, kaplan z Napajedel. Pohřební obřady provedl Johann Papesch (Jan Papež), děkan z Napajedel. U nás tedy působil v letech 1789 -1802.

Jan Benjamín Witzenberger (1751 – 1827)

Od ledna do července r. 1802 zřejmě ve farnosti vypomáhali kněží z okolí. Teprve 26. 7. 1802 přichází do Halenkovic nový kněz, sekularizovaný františkán (po zrušení řádů Josefem II.) Jan Benjamín Witzenberger(1776 – 1815). Narodil se 23.4.1751 v Mikulově. Studoval v Praze do r. 1776 a studia ukončil s hodnocením I.a Classis. Vysvěcen byl už 19. 9. 1774. Svěcení provedl biskupský sufrajáhen Freyenfelds v Olomouci. Po vysvěcení byl nejprve kaplanem v Kostelci u Holešova, pak v Rymicích (přesné datovaní jsem nezjistil).

Od 26. 7. 1802 je ustaven jako farář v Halenkovicích, kde působil do r. 1815. (Ani zde jsem zatím nenašel bližší informace, přestože jeho působení obnáší 13 let.) Z matriky kněží ale víme, že 26. 3. 1815 odešel jako farář do Tlumačova. Zde 19. 12. 1827 zemřel a je zde pochován.

František Dvořil (1782 – 1838)

Narodil se r.1782 v Tlumačově. Studia v Olomouci ukončil a r. 1806 byl vysvěcen hrabětem Kolovratem, biskupským sufrajáhnem. Po vysvěcení byl nejprve kooperátorem (kaplanem) v Kunovicích. 15. 4. 1815 je jmenován farářem v Halenkovicích, kde nastupuje 2. 5. 1815. V naší farnosti působí až do 28.6.1837, kdy odchází jako farář do Napajedel. V r. 1830 je jmenován víceděkanem. Jeho působení u nás tedy obnáší 22 let.

Z Pamětní knihy farnosti, založené P. Petrem Tesařem, který u nás působil až od r. 1878, se dovídáme z tohoto období života farnosti jen sporé údaje, neboť byly dopisovány zpětně. R. 1826 byl např. vybílen vnitřek kostela na útraty Františky, rozené Fünfkirchen, provdané Nefselstadt. Po deseti letech tatáž osoba, nyní provdaná Stockau, na své náklady pořídila dva boční oltáře – sv. Terezie z Avily a sv. Žofie. Tyto oltáře však již posvětil další kněz (Augustin Podmola) r. 1837. Otec František Dvořil působil pak v Napajedlech až do své smrti 16. 3. 1838.

Augustin Podmola (1803 – 1878)

Narodil se.1803 v Přerově. Studia ukončil v Olomouci s prospěchem I.a Classis, kde ho 12. 9. 1827 vysvětil Ferdinand, hrabě Chottek, biskupský suffrajáhen. Po vysvěcení působil jako kaplan v Pozlovicích, pak ve Slavičíně. Od 10. 2. 1829 se stal kaplanem v Napajedlech, pak tamtéž i administrátorem. Do Halenkovic přišel 30. 8. 1837. Hned po svém příchodu posvětil dva boční oltáře, sv.Terezie a sv.Žofie. V r. 1846 vysvětil v kostele novou křížovou cestu a v témže roce nechal nově natřít šindel na střeše kostela. V r. 1854 byl šindel ze střechy sňat a nahrazen křidlicí. Poté byl kostel i vybílen. Za 10 let r. 1864 byly provedeny nutné opravy střechy. V r. 1876 se ve farnosti konala generální visitace. Proto byl celý kostel uvnitř vybílen.

V r. 1877 slavil otec Augustin v Halenkovicích 50leté výročí svého kněžství. Ze záznamů v matrice a Pamětní knize se dovídáme, že knězi ubývalo sil a že naposled pohřbíval 14. 2. 1878. Potom ještě křtil, naposled 25. 3. 1878. Zaopatřen byl Rudolfem Hrbatým, administrátorem ve Spytihněvi. Zemřel 1. 4. 1878 a je pochován na našem hřbitově hned za hlavním křížem. Zde jsou pochováni i jeho rodiče. Pochovával jej Josef Vykydal, děkan okresu Uherské Hradiště.
V naší farnosti sloužil nejdéle a to plných 41 let v letech 1837 – 1878.

(vybral a zpr. Jan Kalivoda)