Kronika 2014

Personální stav zůstává beze změny.

Materiálně technické záležitosti:

 • Odvlhčení kostela a jeho výmalba. V průběhu července a srpna t.r. na základě výsledných měření vlhkosti a doporučení sanační firmy bylo provedeno malování vnitřních prostor celého kostela. Pro výmalbu byla vybrána firmy pana Paseky ze Žlutav. Stavbu lešení  a jeho přizpůsobování potřebám malířů prováděl  pan Pavel Krátký z Halenkovic  ve spolupráci s firmou MK Stavební  s.r.o.
 • Velmi důležitá byla příprava a kompletní barevný návrh interiéru kostela včetně grafiky kolem sochy sv. Josefa za hlavním oltářem. Toto úkolu se s profesionálním umem, trpělivostí a odborností ujala Mg A.  Bc. Hanka Kalivodová (poznámka redakce magistr umění). Grafiku kolem sochy sv. Josefa nejen kompletně barevně navrhla, ale i sama zrealizovala. V současnosti je tato grafika přizpůsobena původnímu návrhu z roku 1973 akademického malíře a grafika pana Františka Peňáze.
 • Během výmalby interiéru byla provedena také celková rekonstrukce závěsných svítidel. Tato jsou nově osazena úspornými žárovkami, které nahradily původní 300W žárovky. Součástí rekonstrukce byla i úprava žárovkových patic, které teď umožňují sundávání svítidel, což dříve nebylo možné. (Z Halenkovického zpravodaje č.75 / listopad 2014, str. 25)

 

Výsledky voleb do ekonomické a pastorační rady:

Zvoleni byli a členství v radě přijali tito farníci: Miroslav Březík, Anna Horková, Miriam Lukášová, Vladimír Jambor a Pavel Kocián.

 

Ze života farnosti:

 • Tříkrálová sbírka se uskutečnila 11. ledna a vynesla 46 234,- Kč. Dík patří 33 koledníkům a 11 dospělým.
 • 29. 3. 2014 uplynulo 225 let od vysvěcení našeho kostela sv. Josefa. Byla odsloužena slavnostní mše sv. ve vyzdobeném kostele. Otec Bohumil při mši sv. připomněl význam chrámu a jeho místo jak v historii a v architektuře, tak nutnost pro duchovní život. Na závěr jsme zazpívali TeDeum na poděkování Pánu Bohu za všechna přijatá dobrodiní.
 • V květnu byla v kostele uspořádána výstava fotografií k 225. výročí vysvěcení kostela.
 • 1. 6. bylo první sv. přijímání. Svátost přijalo rekordních 13 dětí. Tuto vzrůstající tendenci připisujeme velké oblibě našeho pana faráře otce Bohumila, který je usměvavým, vstřícným a chápajícím naším otcem.
 • Další pěknou tradicí se stává Slavnost Božího těla, která se koná před kostelem u nazdobeného oltáře.
 • Ve dnech 10. a 11. 10. proběhly komunální volby do obecního zastupitelstva. Starostou obce zůstává pan Jaromír Blažek. K větším změnám v novém zastupitelstvu nedošlo. 
 • 19. 9. byl uspořádán v kostele varhanní koncert s varhaníkem Adamem Viktorou a zpěvačkou  Lucií Rozsnyó. Tímto koncertem byly zahájeny oslavy 380. výročí založení obce Halenkovice.
 • 19. 10. misijní neděle pod heslem „ Děti dětem“. Děti z misijního klubka při mši sv. přinášely obětní dary a přednášely  přímluvy za každý světadíl. S  vedoucí klubka paní Ivou Jelínkovou připravili jarmark ze svých výrobků a upečených dobrot, a po mši sv. je děti prodávaly. A tak misijní klubko odeslalo na Papežská misijní díla 5 117,- Kč z misijního jarmarku a při mši sv. se  na podporu misií vybralo od farníků 7 008,-Kč. V rámci misijní neděle  byly  v kostele umístěny nástěnky  zachycující život chudých v šesti světadílech.
 • Modlitební setkání děkanátů Zlín a Vizovice za obnovu rodin se uskutečnilo 8. 11. na Velehradě. Mši sv. celebroval arcibiskup Jan Graubner.
 • V sobotu 13. 12. odpoledne  jsme shlédli vánoční koncert, na kterém se podíleli  jednak místní dětský  folklorní soubor „ Pláňata“. Spolu s ním vystoupil folklorní soubor „Pozdní sběr“ z Napajedel a také cimbálová muzika pod vedením Katky Galatíkové ze Spytihněvi. Na závěr velmi pěkného a působivého koncertu si všichni společně, účinkující i posluchači, zazpívali několik koled.
 • Oblíbenou se stala už po několik let Mikulášská nadílka. Náš kostel je přeplněn dětmi, které po mši sv. napjatě čekají, až otec Bohumil vezme trubku a tou přivolá Mikuláše, anděla i čerta. Pak jsou děti obdarovávány nějakou sladkostí.
 • Rovněž pěknou tradicí se stává štědrovečerní dětská odpolední mše sv. I při ní je plný kostel dětí i dospělých. Děti uloží do připravených jesliček malého Ježíška, zazpívají koledy a po mši sv. dostanou první štědrovečerní dárek. Tradičně na tuto mši zvou nejen místní zvony, ale i troubení otce Bohumila z věže kostela. Půlnoční mše sv. bývá už jen formou bohoslužby slova a zpívání koled.

K 31. 12. 2014 bylo:

 • 10 křtů
 • 9 pohřbů
 • 2 svatby
 • 13 prvokomunikantů
 • 40 svátostí nemocných