Kronika 2021

Duchovním správcem zůstává P. Tomáš Káňa. Někdy s ním přijíždí na mši svatou jáhen Mgr. Pavel Černuška, Ph.D. z Babic.

U varhan se střídají dva varhaníci: Antonín Vavřínek ze Spytihněvi (důchodce) a Anežka Horková, místní farnice. Kostelnice byla paní Ing. Miriam Lukášová, místní farnice. Ministranti jsou – Martin a Filip Horníčkovi, kteří přijíždějí na mši svatou s rodiči z Babic, Max Frolík, Tomáš a Ladislav Suří, místní farníci. Občas také tři sourozenci Jan, Jakub a Vít Sklenaříkovi, kteří přijíždějí na mši svatou s rodiči ze Zlína, vnuci místních farníků.

O vedení halenkovických farních novin (HAFAN) se starají manželé Eva a Jan Kalivodovi.

Dlouholetá kronikářka paní Květa Kalivodová předala vedení kroniky Kateřině Březíkové. 

Materiálně technické záležitosti

Vzhledem k mimořádnosti letošního roku v důsledku pandemie koronaviru COVID-19 se žádné práce na opravě fary nekonaly.

 

Farní rada pracovala v tomto složení:

         Ing. Miriam Lukášová, Halenkovice

         Miroslav Březík, Halenkovice

         Anežka Horková, Halenkovice

         Rostislav Janeček, Halenkovice

         Martin Horníček, Babice

 

Ze života farnosti

 • Tříkrálová sbírka, z důvodu pandemie koronaviru COVID-19 se nekonala tradičně, ale pouze omezeně. Po Halenkovicích bylo rozmístěno 5 tříkrálových kasiček, do kterých během ledna mohli lidé přispívat, vynesla 28 588 Kč.

 • 14. února při mši svaté byla udělována svátost pomazání nemocných, přistoupilo 17 lidí.

 • 20. února ve sbírce Svatopetrský haléř lidé věnovali 3 627 Kč.

 • Období velikonoční pro nás farníky začínalo smutně, neboť otec Tomáš onemocněl a na Bílou sobotu ráno dostal infarkt. Nastalo čtyřměsíční zastupování kněží z různých okolních farností.

 • Velikonoční třídenní jsme prožili ve společnosti Mgr. ICLic. Miroslava Obšivana, kaplana ze Zlína.

 • 4.dubna ve sbírce na kněžský seminář naši farníci přispěli 4 820 Kč.

 • 25. dubna byla uspořádána poutní mše svatá, kterou sloužil biskup Antonín Basler.

 • 6. června čtyři chlapci a tři děvčata přijali první svaté příjímání.

 • 19. června po delší přestávce (z důvodu epidemie) se opět sešly děti naší farnosti a vydaly se společně i s čerstvě uzdraveným otcem Tomášem na dobrodružnou výpravu na Budačinu (halenkovická přírodní památka), tématem bylo nedávné první svaté přijímání jejich kamarádů.

 • V sobotu 26. června tatínci našich školou povinných dětí, uspořádali sečení a úklid na farní zahradě, kde jsme díky tomu mohli 30. června s dětmi u táboráku oslavit konec školního roku.

 • 7. srpna proběhlo setkání mladých rodin u jezera (část vytěženého území a zrekultivovaného na koupání patřící farnosti v k. ú. Napajedla)

 • 11. srpna středeční mši svatou odsloužil bývalý halenkovický farář P. František Cinciala. Po mši svaté návštěvu prodloužil setkáním s farníky na faře.

 • 4. září společenství dětí opět vyrazilo do přírody. Úkoly, které děti doprovázely na cestě, byly v duchu pomoci bližnímu a přiblížení života a skutků Matky Terezy.

 • V roce svatého Josefa si zasloužila naše farnost ještě jednu poutní mši svatou, která se konala 5. září, na které nás poctil svou návštěvou opat Rmus. D. Marian Rudolf Kosík OPraem. a mši odsloužil.

 • Celé září a říjen se společenství dětí naší farnosti připravovalo na misijní neděli, která proběhla 24. října a již tradičně na ni navázal misijní jarmark, jehož výtěžek činil 11 400 Kč. Ve sbírce na mši ještě farníci přispěli částkou 6 930 Kč.

 • 24. října – Světový den modliteb za misie

 • V měsíci prosinci byla přivezena dřevěná socha madony s ježíškem, kterou v Praze restaurovala paní Radana Hamsíková.

 • 24. prosince – Vánoční mše svatá s tématem nejen pro děti.

 • 26. prosince – Svátek Svaté rodiny – obnovení manželských slibů.

 

10. října 2021 zahájil papež František v Římě Synodální cestu celé církve. Tento synodální proces je zapojením všech pokřtěných celé katolické církve, kteří - vedeni Duchem Svatým - mají skrze naslouchání všem lidem vyjádřit své názory a podněty, vedoucí k rozvoji církve.

O týden později začala tato cesta v diecézích celého světa.

V naší arcidiecézi byla synoda zahájena 17. října v katedrále sv. Václava v Olomouci mší sv., které se zúčastnili i diecézní a farní koordinátoři. Naše farnost zde zástupce neměla. Ve farnostech byl toho dne přečten pastorační list arcibiskupa Graubnera.

Po výzvě otce Tomáše se koordinátory pro naši farnost stali Eva a Jan Kalivodovi. 7. listopadu byli farníci v kostele vyzváni ke spoluúčasti a na faře se sešla farní rada (M.Březík, M. Horníček, A.Horková) s farními koordinátory, aby se dohodli na dalším postupu.O následujících nedělích byli farníci vyzýváni k účasti a v kostele byly nabídnuty informační metodiky a přihlašovací archy.

24. listopadu se sešli na faře zájemci o účast ve skupinkách (celkem 12 osob, několik dalších se nedostavilo pro nemoc či karanténu). Po zajímavé debatě o potřebách a dění ve farnosti jsme se rozdělili na dvě skupinky, které si naplánovaly schůzky na faře.

1. skupinka (rodičovská) se sešla 4. prosince 2021: Jiří a Dagmar Sklenaříkovi, Miroslav a Dagmar Horníčkovi a Veronika Frolíková, moderátor Dagmar Sklenaříková.

2.skupinka (seniorská) se setkala na faře 8. prosince 2021: Rostislav a Dana Janečkovi, Pavel a Ludmila Kociánovi, Jan a Eva Kalivodovi, Anna Musilová, moderátor Eva Kalivodová.

Věnovali jsme se probírání vybraných témat podle metodiky diecézního centra.

Tato fáze setkávání ve farnostech, odehrávající se na celém světě, bude v našich diecézích trvat do konce února 2022, kdy mají skupinky odeslat výstupní formuláře do diecézního centra. Naše farnost spadá pod diecézní koordinátory Jana a Lenku Řezníčkovy. Následně budou vypracované „syntézy“ z diecézí postoupeny k dalšímu přemýšlení a diskuzi na úrovni jednotlivých kontinentů. Celý proces dotazování bude završen vlastním zasedáním biskupské synody v říjnu 2023.

 

Rok 2021

 • křty - 1

 • svatby - 0

 • pohřby -  4