Kronika 2016

Personální stav: Duchovním správcem zůstává P. Mgr. Bohumil Kundl . Někdy přijíždí na mši sv. jáhen Pavel Černuška z Babic.Varhaníkem je pan Antonín Vavřínek ze Spytihněvi. Pomalu se zaučuje a někdy mše sv. doprovází místní varhanice paní Anežka Horková, kostelnicí je paní Fr. Režná.

Farní rada pracovala ve složení: Anna Horková, Pavel Kocián, Vladimír Jambor a Miroslav Březík.

Uklizečky v kostele: M. Maňásková, A. Horková, A. Musilová, L. Horková, A  Vičánková, A. Běhůnková, M. Maňásková a L. Jamborová.

Mše sv. zůstávají beze změny t. j. ve středu v 18 hodin.a po ní krátká adorace s výstavem Nejsvětější svátosti, nedělní  v 10.15 hodin. V době postní je každou neděli modlitba křížové cesty v 15 hodin. Každou první sobotu v měsíci je hodinová adorace s možností svátosti smíření.

 

Materiálně technické záležitosti

Pokračuje oprava fary. Firma PRINS z Přerova provedla nutnou hydroizolaci celé budovy, za niž jsme zaplatili 174 525 Kč. Byly provedeny nutné oseky vlhkých omítek v přízemí, odstraněny prohnilé podlahy ve dvou místnostech. Dále byly osazeny nové rozvody elektroinstalace, vody a topení. Následovalo vybourání starých oken a montáž nových, nové omítky, podlahy, podhledy. Stavební úpravy zajišťuje p. Miroslav Březík. Obecní úřad poskytuje veškerou dopravu zdarma. V r. 2016 poskytl finanční příspěvek 150 000 Kč.

Na opravě fary se podíleli: fy p. Přecechtěl - rozvod vody, odpadů, topení včetně těles a elektrokotle; p. Fojtík - bourací práce, montáž příčky, podhledů, parapetů, úprava kuchyňské linky; Hestav - omítky, hrubé podlahy, tepelná izolace, okna, hydroizolace, potěry; p. Langr - podlahy (izolace), podlahovina; Janečkovi- kompletní elektro, světla, rozvaděče, el. přípojka, přeložení vodoměru nad podlahu. (Opsáno z Hal. zpravodaje č.82, str.31). Žaluzie do dvou místností věnovali manželé Dostálkovi z Babic.

 

Ze života farnosti

 • Letošní Tříkrálová sbírka se uskutečnila 9. 1. Zúčastnilo se jí 13 skupinek a vybralo se 51 027 Kč.
 • První svaté přijímání bylo 15. 5..o slavnosti  Seslání Ducha svatého. Poprvé přijalo Tělo Páně 6 dětí.
 • 16. 9. se již tradičně farníci sešli Na kopci u kapličky P. Marie Bolestné a uctili její památku mší svatou.
 • 23. 10. jsme v naší farnosti slavili Misijní neděli. Přípravy s dětmi se ujala paní K. Březíková, která o tom napsala v Halenkovických farních novinách č.11/2016, str.6:
  "Letos jsme misijní neděli pojali mariánsky, což vyžadovalo výrobu nových propriet k obětnímu průvodu. Děti vyráběly výrobky k prodeji na misijní jarmark, vyrobily misijní růženec, který posloužil k společné modlitbě Otčenáše při mši svaté. Následoval úklid zrekonstruovaných místností farní budovy, kde pomáhaly i maminky, výzdoba kostela, pečení dobrot na misijní jarmark. Obětní průvod děti zvládly na jedničku a za doprovodu krásných zpěvů scholy byl místy i dojemný. Jarmark navštívili farníci po mši svaté v hojném počtu. Prodej na jarmarku  vynesl  5 717 Kč. Velké díky patří všem, kteří  pomohli tuto akci uskutečnit."

 

Práce s dětmi

"S dětmi jsme se scházeli u jednotlivých rodin - u Trvajů, u Surých, u Březíků, kde se připravovaly programy: pohádkový les, táborák na konec školního roku, společný výlet do Medjugorje. Podzim věnovaly děti přípravě Misijní neděle. Letošními misijemi navázaly na budoucí mariánský rok, proto vyrobily velký růženec, který je vystaven v kostele," napsala do kroniky paní K. Březíková.

Každý měsíc vydává naše farnost již více jak 20 let Halenkovické farní noviny. Obsahují úvodník  P. B. Kundla, přehled všech významných náboženských svátků v měsíci, komentáře a zamyšlení nad  evangelizačními texty, koutek pro děti a také úmysly mší svatých na celý měsíc. Tyto noviny vytrvale vytvářejí manželé Ing. Eva  a Jan Kalivodovi.

 

Věřící z České republiky slavili 28. 5. významný den v rámci probíhajícího roku milosrdenství. Konala se Česká národní pouť v Polsku v Krakově, na které se sešlo přibližně 6000 poutníků ze všech diecézí. Mši svatou celebroval kardinál  Dominik Duka, homilie se ujal arcibiskup Jan Graubner.

Katolická církev slaví díky iniciativě papeže Jana Pavla II. (1978 - 2005) od roku1986 každé dva až tři roky Světový den mládeže. Tato akce se pořádá buď v menším měřítku, jako tomu bylo  v letech 2014 a 2015, kdy se slavila na úrovni diecézí, nebo jako velké setkání, jako tomu bylo letos v Polsku ve dnech 26.- 31. července v Krakově.

K 31. 12. 2016 byly:

 • 3 křty
 • 4 pohřby
 • 2 svatby
 • 6 prvokomunikatů
 • 33 svátostí pomazání nemocných