Kronika 2018

Personální stav k 8. 7. byl náš pan farář Mgr. P. Bohumil Kundl ustanoven do Kroměříže do kostela Nanebevzetí Panny Marie. Za těch deset let v Halenkovicích se pod jeho správou udělalo mnoho práce. Byl opraven kostel - zásah proti vlhkosti - podřezání, změněn interiér díky výmalbě, neboť byly změněny barvy, započala se oprava farní budovy. Opět byla obnovena slavnost Těla a Krve Páně u venkovního oltáře. Byly zavedeny sobotní adorace po prvním pátku v měsíci a adorace po mši svaté ve středu. Otec Bohumil zahájil tradici svěcení bylin u příležitosti slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, přijetí Mikuláše na bohoslužbě slova pro děti či slavení "dětské půlnoční mše svaté " o Štědrém dni.

Každý čtvrtek před prvním pátkem v měsíci navštěvoval nemocné, přinášel svaté přijímání, uděloval svátost smíření či svátost pomazání nemocných a dokázal je povzbuzovat na jejich nelehké životní cestě. Díky jeho neúnavné péči o duchovní život ve farnosti křtil děti, které později přistupovaly k prvnímu svatému přijímání, zasloužil se o biřmování v r. 2013, na které farníky připravoval. S radostí se ujal slavnosti u příležitosti 225. výročí posvěcení kostela sv. Josefa v Halenkovicích, byl účasten každoroční pouti u kapličky Na kopci o svátku Panny Marie Bolestné.  (z Hal. zpravodaje 88 / str. 39)

Otec Bohumil byl velmi oblíbený pro jeho úsměv, s kterým vždy předstoupil  před farníky, jako by se rozzářil celý kostel, ochoten pomoci všem, kteří se na něj v různých životních situacích obrátili.

Jeho slova na rozloučenou:

"Pamatujte, čas na nikoho nečeká. Tak pracujme, jako bychom nepotřebovali peníze, prokazujme lásku, jako by nás nikdo nezranil a smějme se, jako by nás nikdy nic nezarmoutilo." (z Hal. zpravodaje 88 / str. 32)

Přejeme otci Bohumilovi  především pevné zdraví, hodně darů Ducha svatého, ochrany Panny Marie  a spokojenost v novém působišti.

 

Po otci Bohumilovi byl ustanoven  od 1. 10. 2018 P. ThLic. Tomáš Káňa, Th.D., který však přes prázdniny byl ještě v Torontu v Kanadě a tak do jeho návratu ho zastupoval P. Jiří Zámečník z Uherského Brodu. Studuje církevní právo v Římě a své služby přes prázdniny nabídl našim farnostem, které spravoval o. Bohumil: Halenkovice, Spytihněv, Babice, Kudlovice. Tečkou za působením otce Jiřího bylo pozvání do jeho rodiště, kde se každoročně první říjnovou neděli pořádá Uherskobrodská růžencová pouť. Jako správný pastor nám zařídil dopravu autobusem a v místní charitě také výborný oběd. Byl to nádherný den a autobus spokojené poutníky rozvážel domů. Jeho působení v našich farnostech bylo krátké, ale do našich srdcí se vryl hluboko a na léto 2018 budeme ještě  dlouho vzpomínat a doufat, že se někdy v budoucnu jěště setkáme.

Nový pan farář : P. ThLic. Tomáš Káňa, Th.D. od 1. 10. 2018 po tříleté službě našim krajanům v Torontu v Kanadě se vrací do mateřské olomoucké arcidiecéze. Narodil se 6. prosince 1969 ve Slavičíně. Po vysvěcení na kněze arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem, 30. června 2001, byl ustanoven kaplanem v Římskokatolické farnosti  Luhačovice a excurendo Římskokatolické farnosti Pozlovice. Dále působil jako kněz ve farnostech Němčice nad Hanou, Hruška, Újezd u Valašských Klobouk,  Horní Lhota, Jevíčko, Křenov a poslední tři roky v Torontu v Kanadě. Při pastoraci ukončil postgraduální studium teologickými tituly licenciát a doktor teologie. Srdečně vítáme otce Tomáše a přejeme do další práce především pevné zdraví, dary Ducha svatého, ochranu Panny Marie a vstřícné, obětavé a pro Boží slovo otevřené farníky.

Varhaník, varhanice zůstávají stejní . Ministranti  - místní jsou tři - bratři Suří - Lukáš 18 let, Ladislav 15 let, Tomáš 11 let. Téměř pravidelně přijíždějí na mši svatou s rodiči Martin 19 let a Filip 14 let  Horníčkovi z Babic.

 

Materiálně technické záležitosti:

Práce na faře se letos soustředily na práci na zahradě.

 

Ze života farnosti:

Tříkrálová sbírka za účasti  dvanácti skupinek  vynesla  59 076 Kč.

Dvojnásobně slavnostním dnem byla neděle 3. června,kdy jsme slavili slavnost Těla a Krve Páně s průvodem z kostela k bočnímu oltáři. Současně 12 dětí přistoupilo k 1. svatému přijímání při této mši svaté.

15. srpen - svěcení bylin.

12. září  se již třradičně sešli farníci Na kopci  u  Kapličky Panny Marie Bolestné a uctili její památku mší svatou s P. Jiřím Zámečníkem. Na tuto mši se otec Jiří tak důkladně připravil, že nás překvapil znalostmi o  "naší" kapličce.

Světový den misií - Misijní neděle - se letos slavila 21. října. Dary za nás všechny přinesly k oltáři děti z Misijního klubka. Tyto dary symbolizují pomoc, kterou jsme všiíchni svým finančním příspěvkem,  modlitbou či prací svých rukou skrze Papežská misijní díla  přispěli potřebným v různých částech světa. Paní Kateřina Březíková -  vedoucí Misijního klubka,připravila s dětmi na faře jarmark, kde jako každý rok prodávaly děti své výrobky , dary od spoluobčanů, dobroty. Výtěžek z jarmarku byl  9 602 Kč.  Výtěžek z kostelní sbírky  byl 8 154 \kč.

Adorační den naší farnosti byl 16. listopadu.

K společnému přátelskému posezení na faře se sešli farníci po slavnostní mši svaté  21. března k uctění sv. Josefa, patrona našeho kostela a pak  29.srpna na rozloučení s o. Jiřím, který se vrací po prázdninách k pokračování studia v Římě.

2. prosince - svěcení adventních věnců.

Práce s dětmi : Napsala paní Kateřina Březíková  : " Již   tradičně jsme zahájili  rok  připojením  k celonárodní akci Tříkrálové sbírce , kde se letos zúčastnilo  13 skupinek koledníků.

Velkou událost í bylo v květnu  1. sv. přijímání, které přijalo  dvanáct dětí (6chlapců 6 dívek).

Nechybělo během celého roku ani setkávání rodin s dětmi naší farnosti, což bylo okořeněno v létě "Návštěvou z Říma".Na tři měsíce nám  totiž byl na výpomoc poslán otec Jiří, který studuje v Římě církevní právo. S ním jsme společně strávili tyto letní měsíce, ať už to byly výlety po okolí nebo setkání na místní farní zahradě.

V červenci jsme se společenstvím rodin prožili v Jeseníkách krásnou letní dovolenou.

Od září se už pravidelně každou sobotu  setkáváme s dětmi ( malými misionáři ),kde se připravujeme na Misijní neděli,  tvoříme výrobky na misijní jarmark a letos jsme také využili hojné úrody, kterou nám přinesla farní zahrada (nasušili jsme jablka, posbírali ořechy, nasušili bylinky...)

S novým panem farářem - otcem Tomášem jsme prožili první dětskou  Mikulášskou a Štědrovečerní mši, jak jinak, než za asistence andělské družiny, poskládané z našich malých misionářek.

 

V lednu 2018 proběhly prezidentské volby. V obou kolech získal většinu hlasů Miloš Zeman a stal se opět prezidentem České republiky.

 

Rok 2018

  • náboženství  navštěvovalo 28 dětí
  • křty - 9
  • svatba - 1
  • pohřby - 13
  • svátost pomazání nemocných - 32