Kronika 2019

Personální stav - nezměněn.

Materiálně technické záležitosti:

 1. Rekonstrukce elektrické instalace ve věži kostela včetně rozvaděčů, hlavních rozvodú a revizí el.zařízení a hromosvodů.
 2. Demontáž obložek a dveří vedoucích na choru, které byly napadeny dřevomorkou, oprava omítek a montáž nových obložek.
 3. Začalo se pracovat na zpracování projektu (studie) k opravě fary a specifikaci jejího využití v budoucnu. 

Ze života farnosti:

 • Tříkrálová sbírka se uskutečnila 5.ledna a stejně jako vloni se na ni vypravilo 12 skupinek koledníků. Koledníci vybrali 60 850 Kč.
 • 19. 3. se konala mše svatá k uctění památky sv. Josefa, patrona naší farnosti. Mši svatou sloužil P. Tomáš Káňa, koncelebroval P. Pavel Kaška a jáhen Pavel Černuška. Po mši sv. se sešli farníci na faře k malému posezení. Něco k historii vzniku našeho kostela: 29. 3. to bylo 230 let od vysvěcení kostela napajedelským děkanem Janem Papežem. Dříve Halenkovice patřily pod farnost spytihněvskou. V obci byla jen kaplička Na Kopci P. Marie Sedmibolestné od r. 1755. Uvnitř kostela se nacházel pouze jeden oltář s obrazem sv. Josefa, který je dnes vzácnou památkou. Byl několik let  v restaurátorské dílně v Praze.Tento zrestaurovaný obraz  byl přivezen zpět na Květnou neděli 7. 4.
 • 6. 4. se konala děkanátní pouť za obnovu rodin na Velehradě.
 • 16. 6. - den zasvěcený Nejsvětější Trojici byl pro naši farnost slavností ještě z jednoho dúvodu. Tři děti Adéla Gabrhelíková, Max Frolík a Nela přistoupily poprvé ke svatému přijímání.
 • V srpnu byla provedena oprava varhan panem P. Kovářem z Prakšic a sice čištění varhan, oprava píšťal, seřízení a ladění intonace. Celkem za  45 000 Kč.
 • 18. 8. proběhlo svěcení bylin.
 • Setkání členů halenkovické scholy po 30 letech od jejího vzniku se uskutečnilo na faře 5. 10. Sešlo se asi 20 členů společně s P. Tomášem Káňou, místním rodákem P. Pavlem Kaškou, který před lety patřil k zakládajícím členům scholy. Krásné posezení, vzpomínky, nějaké mlsání, zpěv a nácvik písní na nedělní mši svatou. " Modlitby se ujímá jedna ze zakladatelek scholy Ing. Miriam Lukášová a slovy vyjadřuje vše, co nám běží hlavou, co cítíme, jak si každý neseme svůj kříž a jak je důležité plnit s pokorou své každodenní povinnosti a naplno prožívat s radostí a důvěrou v Boha každý den. To není fráze, ale cesta, jak svůj život smysluplně naplnit. Společně k Němu vysíláme naše modlitby, zaznívají slova písně On vyslyší i všechny naše skryté prosby. Bohu díky za všechny z nás, za naše rodiny a blízké a  dej nám,  Pane, prosím lásku, naději a víru na našich cestách."  (Hal. zpravodaj 2019/4 str.41.)
 • 20.10. Misijní neděle, která se slaví od r. 1926 vždy předposlední neděli v říjnu. Je to Světový den modliteb za misie. Při  slavnostní mši sv. děti přinášely symbolické dary za země jednotlivých světadílů a přidávaly prosby za děti celého světa .Misijní neděle je také spojena s finanční sbírkou na Papežská misijní díla, šíření víry, podpory dětí, bohoslovců, kněží v misijních oblastech více než  sta zemí celého světa. Letos se ve sbírce vybralo 7 445 Kč. A z výrobků dětí a z mnoha upečených dobrot, které děti z Misijního klubka prodaly na misijním jarmarku na faře se vybralo dalších  10 000 Kč, které byly odeslány organizaci Adopce na blízko.
 • 27.10. byla děkovná mše sv. za úrodu.
 • 16.11. je adorační den naší farnosti, který je součástí stálé adorace olomoucké arcidiecéze.
 • 1.12.  svěcení adventních věnců
 • 6. 12. mše svatá pro děti s návštěvou  sv. Mikuláše s anděly.

Práce s dětmi

Ze zprávy pí. K. Březíkové: Děti se připojily k celonárodní akci Tříkrálová sbírka.

Letošní dobu postní jsme společně prožívali s dětmi každou sobotu. Sešli jsme se vždy na faře, kde jsme si povídali, plnili různé rébusy a úkoly k probíhající době. Nechyběla ani modlitba v kostele při svíčkách. Na závěr schůzek děti postupně z kousků obrázků (puzzle) postavily nový kostel v Bulharsku, na který byl poslán loňský výtěžek z Misijního jarmarku.

Během celého roku nechybělo ani setkávání rodin s dětmi naší farnosti.

Od září naše schůzky již tradičně probíhaly v duchu misijní pomoci. Výtěžek letos činil bezmála 10 000 Kč, zase o něco více, než v loňském roce. Částka byla poskytnuta projektu "Adopce na blízko" prostřednictvím Salesiánské asociace Dona Boska, z. s. z Prahy.

Naše již devítičlenná andělská družina pomohla uspořádat Mikulášskou dětskou mši a také Dětskou mši na Štědrý den.

Rok 2019

 • Křtiny - 1
 • pohřby - 13