Kronika 2020

Personální stav nezměněn

Duchovním správcem zůstává P. Tomáš Káňa. Někdy s ním na mši svatou přijíždí jáhen Mgr. Pavel Černuška, Ph.D. z Babic.

U varhan se střídají dva varhaníci: Antonín Vavřínek ze Spytihněvi (důchodce) a Anežka Horková, místní farnice. Kostelnice je paní Františka Režná (86 let). Ke konci roku ji pro její onemocnění zastupovala většinou Ing. Miriam Lukášová, místní farnice. Ministranti jsou většinou dva – Martin (20 let) a Filip (16 let) Horníčkovi, kteří přijíždějí na mši svatou s rodiči z Babic. Občas také tři sourozenci Jan, Jakub a Vít Sklenaříkovi ze Zlína, žáci základní školy.

 

Materiálně technické záležitosti

Vzhledem k mimořádnosti letošního roku v důsledku pandemie koronaviru COVID-19 se žádné práce na opravě fary nekonaly.

 

Farní rada pracovala v tomto složení:

         Ing. Miriam Lukášová, Halenkovice

         Miroslav Březík, Halenkovice

         Anežka Horková, Halenkovice

         Rostislav Janeček, Halenkovice

         Martin Horníček, Babice

 

Ze života farnosti

 • Tříkrálová sbírka proběhla 11. ledna za účasti 12 dospělých a 36 dětí a vynesla 66 715 kč.
 • 9.února při mši svaté byla udělována svátost pomazání nemocných.
 • Ve sbírce Svatopetrský haléř 16. února lidé věnovali 2 840,- kč.
 • V důsledku pandemie COVID-19, aby se pandemie nešířila hlavně z důvodu shromažďování lidí, byl na našem území vyhlášen vládou České republiky nouzový stav. Od 12. března byly mimo jiné povoleny bohoslužby za účasti 30 osob. Věřící byli vyzýváni, aby sledovali bohoslužby ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavili v rodinném kruhu. A také aby se připojili k modlitbě svatého růžence každý večer ve 20:00 hodin a prosily Matku Boží Pannu Marii Pomocnici křesťanů za ukončení pandemie, za všechny lékaře, zdravotníky, nemocné, seniory, všechny osamělé a za ty, kteří nesou břímě rozhodování. Byly uzavřeny školy, proto se nevyučovalo ani náboženství. Lidé byli seznámeni s nutností dodržovat základní hygienická pravidla a používat ochranné pomůcky.
 • Dále od 24. dubna byly povoleny bohoslužby za účasti 15 osob při dodržování těchto pravidel: Udržovat rozestupy nejméně 2 metry, při vstupu do kostela dezinfikovat ruce, všichni účastníci musí mít zakrytá ústa a nos rouškou vyjma okamžiku přijetí eucharistie, při mši svaté se vynechává pozdravení pokoje. Pro věřící jsou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi nebo rozhlase, a to až do úplného zrušení omezení. 17. května vláda ukončila nouzový stav, ale velmi brzy se pandemie znovu zhoršila. A tak to šlo vlastně celý rok. (Od 14. října mohlo být v kostele při bohoslužbě 10 lidí).
 • Možnost získat plnomocné dušičkové odpustky byla letos prodloužena na celý měsíc listopad za stejných podmínek, tj. návštěva kostela (kapličky, hřbitova), modlitba Otče náš a Věřím v Boha a dalších obvyklých podmínek – svatá zpověď, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého Otce. A stále platí omezení – maximální počet věřících na mši svaté je 20 lidí a mše probíhají beze zpěvu.
 • 18. října – Světový den modliteb za misie
 • 27. prosince – Svátek Svaté rodiny – obnovení manželských slibů. V naší farnosti to bylo 14 manželských párů.

 

Práce s dětmi

Rok 2020, stejně jako úplně ve všech oblastech, byl ovlivněný epidemií koronaviru. Různá omezení hodně svazovala organizátorům v jejich činnosti ruce.

Halenkovické misijní klubko se začalo scházet ve venkovních prostorách. A tak dokud počasí a stav nemocných dovoloval, pořádalo výlety do přírody. 19. září vyrazilo i s panem farářem P. Tomášem “za pokladem”. Účastníků bylo asi 20. Cesta, která byla značená fáborky a protkaná různými úkoly i rébusy, vedla do nedalekého lomu za Ondrovým, kde na děti ještě čekal ukrytý poklad. Dobrodružství bylo zakončeno u táboráku opékáním špekáčků.

Díky výletům po okolí Halenkovic se skupina misijního klubka obohatila o členy z řad kluků, kteří doposud bývali v klubku v menším počtu. A tak by vedoucí klubka v budoucnu chtěli nasměrovat svá setkávání na faře také na aktivity, které by více zaujaly i chlapce.

Rok 2020

 • křty - 3
 • svatby - 2
 • pohřby -  16