Kronika 2015

Personální stav zůstává beze změny. Stejně tak i mše svaté – ve všední dny ve středu a po ní krátká adorace s výstavem Nejsvětější  svátosti. V době postní je modlitba křížové cesty před večerní mší svatou a každou neděli v 15 hodin. Nedělní mše svaté zůstávají v 10:15 h. Každou první sobotu v měsíci je adorace s možností svátosti smíření.

Materiálně technické záležitosti

V letošním roce se přistoupilo k opravě fary. Už několik let nebyla farní budova využívána a to se projevilo na jejím dnešním stavu. Zdiva a podlahy v přízemí jsou plesnivé a vlhké, elektroinstalace nevyhovuje normám, rozvody vody jsou zaneseny. Proto se 7. 9. začalo s postupnými opravami. Firma PRINS z Přerova začala s tzv. podřezáváním obvodových a vnitřních příček. Dále by se mělo pokračovat s vykopáním a odizolováním podlah, odstraněním vlhkého zdiva,  provedením nových instalací podlah a omítek. (z Halen. zpravodaje č.79, str.25)

Ze života farnosti

 • Tříkrálové sbírky se zúčastnilo 39 koledníků ve 13 skupinkách a vybrali 53 368 Kč. Bylo to 10. 1. 2020.
 • 31.5. první svaté přijímání. Svátost přijaly 3 děti.
 • Slavnost Božího Těla proběhla v naší farnosti v neděli  7. 6. při mši svaté. Na obvyklém místě u kříže kostela byl instalován venkovní oltář. K němu se ubíral průvod z kostela. Letošní slavnost proběhla za krásného počasí a za  účasti krojovaných děvčat.
 • 16. 9. farníci u kapličky Panny Marie Sedmibolestné Na Kopci uctili její památku mší svatou.
 • 18.10. byla i u nás Misijní neděle, kterou připravily děti z Misijního klubka. Přinášely obětní dary a přednášely přímluvy za každý světadíl. V kostele byly panely s obrázky ze života jednotlivých světadílů. Součástí Misijní neděle je i sbírka na misie. Vynesla přes 10 000 Kč a na prodejním jarmarku se vybralo téměř 4000 Kč.
 • Velmi pěkný zážitek přinesl farníkům koncert vážné hudby 22. 7. Byli to amatérští hudebníci Z. Semelová  na varhany, Z. Semela na klarinet – oba z Luhačovic a náš Otec Bohumil na trubku. Hráli skladby J. S. Bacha, T. Albinoniho, J. J. Mouretta a j .
 • Celodenní adorace byla v našem kostele 16. 11. od 9 - 17 hodin.
 • Národní eucharistický kongres se konal v Brně ve dnech 16. a 17. 10. 2020
 • Práce s dětmi: Děti se scházely u jednotlivých rodin – na posezení na zahradě, hry v lese, míčové hry, opékání špekáčků. Připravovaly výrobky na misijní jarmark, promýšlely úkoly na dobu adventní, vánoční besídku a Mikulášskou mši sv. Duší práce s dětmi je paní Kateřina Březíková.

Rok 2016 vyhlásil papež František Rokem Milosrdenství. Svatý rok Milosrdenství (8.12.2015 -20.11.2016). Byl zahájen 8.12. 2015 mší svatou na Svatopetrském náměstí v Římě, během níž papež František otevřel Svatou bránu v bazilice sv. Petra.

Papež František řekl: Toužím, aby se ke každému dostaly odpustky související s tímto svatým rokem jako ryzí zkušenost s Božím milosrdenstvím…K tomu, aby věřící mohli zakusit shovívavost a získat odpustky, jsou povoláni vykonat krátkou pouť ke Svaté bráně, jež se otevře v každé katedrále a v kostelech stanovených diecézním biskupem….(z listu papeže Františka předsedovi Papežské rady pro novou evangelizaci). V České republice budou Svaté brány postupně otevřeny ve třech desítkách kostelů.

Z Pastýřského listu arcibiskupa Jana Graubnera: Heslem tohoto roku je Ježíšova výzva: Buďte milosrdní jako je milosrdný váš Otec.

"…Rok milosrdenství nás zve, abychom ukončili staré spory, odpustili staré křivdy a smířili se se všemi. Odpuštění je nezasloužený dar, který obohacuje především toho, kdo odpouští. Hlavním důvodem pro odpuštění je, že Bůh odpustil nám".

Vysvětlení: Svatý rok (Jubileum) je v katolické křesťanské tradici rokem odpuštění dluhů a trestů za spáchané hříchy. Původ Jubilea je těsně spjat se Starým zákonem. Papež Bonifác VIII. vydal bulu, která stanovila odpuštění hříchů na celý rok 1300 a že budoucí Svaté roky budou vždy na počátku každého století. Od r. 1470 přešlo vyhlašování Sv. roku na periodu 25 let.

K 31. 12. 2015 se uskutečnilo:

 • 11 křtů
 • 12 pohřbů
 • 2 svatby
 • 3 prvokomunikanti